Avfallshantering

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR AVFALLSHANTERING I MÖRSKOM

givna på basen av avfallslagens 17. §

Godkänd:                       fullmäktige 20.03.2000 § 3
Ikraftträdelse:                1.6.2000
Förändring:                     19.6.2006 § 14
Ikraftträdelse:                 27.7.2006

1. KAPITLET    Tillämpningsbestämmelser

1 §  Bestämmelsernas huvudinnehåll

Vid anordnande av avfallshantering, förebyggande av skador för hälsa och miljö som avfallet förorsakar samt vid övervakning av avfallshantering bör, förutom vad  som annorstädes stadgas och bestäms, dessa allmänna bestämmelser angående avfallshantering följas.

2 § Definitioner

I de här bestämmelserna för avfallshantering avses:

Med ett Detaljplanerat område avses planeområden enligt den nya markdispositions- och byggnadslagen (fr.o.m. 1.1.2000), där också byggnadsplaneområden enligt den gamla byggnadslagen ingår.

Med Bostadsfastighet avses samtliga fastigheter med byggnader passande för övernattning och vistelse eller byggnad såsom bostadsbyggnad, semesterbostad, stuga med bastu eller permanent placerad husvagn.

Med Bioavfall avses organiskt, biologiskt nedbrytbart , giftfritt avfall i fast form som lämpar sig för kompostering. Exempel på bioavfall är matrester och övriga livsmedelsavfall, trädgårds- och parkavfall samt organiska produktionsavfall.

Med Energiavfall avses avfall som utan skador kan förbehandlas och brännas. Som exempel kan nämnas icke återvinnbart plast-, pappers-, papp- och kartongavfall.

Med Avfall som kräver specialbehandling avses avfall vars insamling, transport eller hantering på grund av mängd eller kvalitet kräver speciella åtgärder men som inte är problemavfall. Avfall som kräver specialbehandling är bl.a. asbestavfall, slakteriavfall, döda djur, torrdassavfall, större partier förskämda livsmedel,  stora sten- och betongblock samt riskavfall samt speciellt illaluktande och dammande avfall.

Med Nyttoavfall avses avfall som kan återvinnas som sådant eller då i det ingående material eller energi kan utnyttjas och för vilket man har visat en allmän mottagningsplats.  Nyttoavfall är bl.a. returpapper, papp, kartong för vätskeförpackningar, bioavfall, träavfall, glas, metall och energiavfall.

Med Insamlingsutrustning för avfall avses säckar, kärl, separeringsbrunnar, behållare, flak och övrig motsvarande utrustning där avfallet insamlas för transport.

Med Anordnad avfallstransport avses transport av samhällsavfall som kommunen, enligt avfallslagens 10. §, är skyldig att anordna, antingen som avtalsbaserad eller vald på basen av offert.  Anordnad avfallstransport gäller samhällsavfall som skall transporteras från gemensamma insamlingskärl eller från regionalinsamlingspunkter med undantag av avfall om vars insamling och transport stadgas i statsrådets beslut gällande producentens ansvar. Med Övrig transport avses avfallstransport som faller ytterom ramen för kommunal anordningsskyldighet, såsom  industriellt produktionsavfall och transport av avfall från byggnadsverksamhet.

Med Avstjälpningsplatsavfall avses avfall vars slutplacering är på avstjälpningsplats och som enligt dessa bestämmelser inte insamlas sortvis avskiljt för nyttoanvändning.

Med Returpapper avses i hemhushållen, byråer eller på motsvarande platser, som avfall ur bruk tagna dagstidningar, veckotidningar, direktreklam, telefonkataloger, postorderkataloger, kuvert, kontorspapper och vid dem jämförbara pappersprodukter. 

Med Slam avses slam från slambrunnar, slam från sand-, olje-, och fettavskiljningsbrunnar samt övriga ur behandlingssynpunkt motsvarande avfall i vätskeform.

Med Problemavfall avses avfall som på grund av sin giftighet eller annan egenskap kan förorsaka speciell fara eller skada för hälsa eller miljö. Problemavfall är bl.a. målfärgs- och lösningsmedelsavfall, tungmetallbatterier, ackumulatorer, kvicksilverlampor och -lysrör, oljeavfall och mediciner. Bestämmelser som gäller problemavfall tillämpas också på maskiner och utrustningar som innehåller ämnen som klassificeras som problemavfall, exempelvis kylmaskinerier och eltandborstar.

Med Träavfall avses problemfritt brännbara, användbara eller återvinningsbart träavfall såsom byggnads- och produktionsavfall, lastpallar, ris, stubbar och t.ex. julgranar.

Med Industriavfall avses inom industrin uppkommande produktionsavfall som avviker med avseende på mängd eller kvalitet från avfall som uppkommer av boendet.

Med Samhällsavfall avses avfall som uppkommer från boende samt vid industriell-, service- eller annan verksamhet uppkommet avfall som till egenskaper, konsistens och mängd kan jämföras därvid, dock inte problemavfall eller klosettavfall. Samhällsavfall vars slutplacering är på avstjälpningsplats kallas för avstjälpningsplatsavfall.

Med Allmän mottagningsplats för avfall avses för närvarande av Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy underhållna mottagningsplatser, såsom regionala mottagningsplatser för nyttoavfall, mottagningsplatser för problemavfall, avfallsstationer och  småavfallsstationer samt av producentgemenskapen anordnade mottagningplatser för nyttoavfall samt övriga av kommunens miljövårdsmyndighet godkända allmänna mottagningsplatser för avfall.  


2. KAPITLET Insamling, sortering och sortering av avfall

3 § Allmän sorteringsskyldighet

Avfallsproducenten bör ombesörja avfallssorteringen så att nyttoavfall, problemavfall, avfall som kräver speciell behandling samt avstjälpningsplatsavfall kan hållas avskiljda från varandra och avfallet kan levereras för återvinning eller för hantering enligt dessa bestämmelser.

4 §  Avfallets separatinsamling från fastigheter

Fastigheterna bör ha separata insamligskärl enligt följande:

Bostadsfastigheter

 • alla bostadsfastigheter bör ha insamlingskärl för avstjälpningplatsavfall och energiavfall
 • bostadsfastighet med minst tre (3) bostäder bör ha insamlinngskärl för förutom avstjälpningplats- och energiavfall också kärl för returpapper.

Bostadsfastigheter kan använda gemensamma insamlingskärl (bolags- och regional insamling) enligt 7. §.

Övriga fastigheter såsom kontors-, affärs-, skol-, restaurang-, hälsovårds- och socialvårdsfastigheter, lantbruk samt bygg- och rivningsplatser bör ha lämpliga och tillräckligt stora insamlingskärl:

 •         för energiavfall
 •         för avstjälpningplatsavfall
 •         för returpapper, om det samlas över 50 kg per vecka
 •         för glas, om det samlas över 50 kg per vecka
 •         för metall, om det samlas över 50 kg per vecka
 •         för papp, om det samlas över 50 kg per vecka
 •         för träavfall, om det samlas över 50 kg per vecka

Också stora engångspartier av tidigare nämnt nyttoavfall samt övrigt nyttoavfall, för vilket man visat en allmän mottagningsplats , skall styras för nyttobruk.

5 § Regionala insamlingsplatser för nyttoavfall

Returpapper, för vilket man inte har ett fastighetsvist insamlingskärl, skall avfallsproducenten hålla avskiljt från övrigt avfall och leverera det för transport till regionala pappersinsamlingsplatser.

Övrigt nyttoavfall, som har ett  fastighetsvist insamlingskärl, skall hållas avskiljt från övrigt avfall och levereras till regionala mottagningsplatser.

6 § Insamling av problemavfall

Om fastigheten har anordnad insamling för problemavfall skall för det reserveras ett separat, låsbart eller bevakat utrymme där olika problemavfall kan hållas separat i märkta insamlingskärl.  Fastighetens innehavare svarar för att utrymmet uppfyller anvisningar och bestämmelser gällande uppbevaring och hantering av problemavfall. Batterier kan samlas i ett låsbart kärl.

Problemavfall får inte uppbevaras över 12 mån på fastighet.

Problemavfall som uppkommit vid boende samt inom jord- och skogsbruk om det inte är frågan om oskäliga mängder , bör levereras till insmalingsplats för problemavfall för transport.

7 §  Bolags- och regional insamling

Som alternativ till de i § 4 bestämda fastighetsvisa insamlingskärlen kan bostadsfastigheterna komma överens om användning av gemensamma insamlingskärl (bolagsinsamling). Man bör på förhand skriftligen  komma överens om användning eller avskaffande av gemensamma insamlingskärl med företag som sköter om avfallstransporten.

Bostadsfastigheterna kan också som alternativ till fastighetsvisa insamlingskärl ansluta sig som användare till av kommunen eller avfallshanteringsföretaget underhållen regional insamlingspunkt (regional insamling).  Man bör på förhand skriftligen  komma överens om användning eller avskaffande av regionala insamlingskärl.

Till den regionala insamlingspunkten får leveraras enbart sådat avfall som man har anmält att kan mottagas.

8 § Insamlingskärl

Fastighetsinnehavaren bör till sitt förfogande ha tillräcklig mängd avfallskärl. Insamlingskärlen, -platserna och -utrymmen bör vara passande för uppbevaring, lastning och transport och de får inte anleda men eller fara för hälsa eller miljö.

Vid anordnad avfallstransport bör insamlingskärlen, -platserna och -utrymmen uppfylla tekniska grundförutsättningar nämnda i bilaga 1. 

9 § Underhåll av insamlingskärl

Ägaren till insamlingskärlen bör ombesörja service, underhåll och rengöring av insamlingskärlen om inte fastighetsinnehavare och transportföretaget annat har överenskommit.

Energi- och avstjälpningsplatsavfallskärlen skall tvättas vid behov, dock minst en gång per år.

10 § Märkning av insamlingskärl

Insamlingskärlen skall märkas enligt avfallsslag. Alla insamlingskärl, också i regionala insamlingspunkter, bör vara försedda med tömmarens namn och kontaktuppgifter. Insamlingskärlets ägare svarar för avfallsslagsmärkningarna medan transportföretaget svarar för märkningarna gällande tömningsuppgifter.

11 §  Avfallets placering i avfallskärlet

Avfallet bör placeras i enbart för det avsett insamlingskärl. Avfallet bör placeras i avfallskärlet så att avfallskärlet inte nedsmutsas eller går sönder.

Om avfallet inte ryms i eller kan av någon orsak inte placeras i insmalingskärlet kan det undantagsvis placeras i insamlingskärlets omedelbara närhet  försett med klar avfallstransportmärkning.

12 § Avfall som inte får placeras i insamlingskärl för samhällsavfall

I insamlingskärl för anordnad avfallstransport får inte placeras  

 • avfall som kan förorsaka brand eller explosion, såsom het aska. Askan kan placeras i insamlingskärlet om den omsorgsfullt är nedkyld och förpackas tätt.
 • problemavfall eller utrustning som innehåller problemavfall
 • föremål och ämnen som kan förorsaka skada åt avfallsleverantör, den som hanterar insamlingskärl, avfallsbilen eller avfallskärlet, hanteringsplatsens arbetstagare eller utrustning.
 • dylika tunga ämnen och föremål som betydligt kan förvåra avfallets lastning eller lossning
 • avfall i vätskeform och slam
 • avfall som kräver specialbehandling

De här avfallen skall transporteras till för dem separat avvisade mottagningspunkter. Vid förpackningen av avfall skall följas tekniska grundförutsättningar enligt bilaga 1.

13 § Information till fastighetens invånare och de som arbetar där

Fastighetsinnehavaren bör informera fastighetens invånare samt de som arbetar i fastigheten om avfallets sorterings-, insamlings- och transportarrangemang.

3. KAPITLET    Tömning av insamlingskärl och avfallstransport

14 § Tömning av insamlingskärl

Insamlingskärlen skall tömmas så ofta att det insamlade avfallet ryms i kärlen och att kärlen alltid kan stängas. Tömningsintervallet bör vara sådant att avfallet inte förorskar nedsmutsning, hygienskador såsom lukt och fara för hälsan.

Insamlingskärl som innehåller avfall som förskäms skall tömmas en gång per två veckor eller oftare. Insamlingskärl med avfall som förskäms som uppbevaras i utrymmen med temperatur under + 5 c kan tömmas mera sällan, dock minst en gång per månad.

Insamlingskärl som innehåller avfall som inte förskäms kan vid anordnad avfallstransport tömmas med 1, 2, 4, 8 eller 12 veckors mellanrum. Vid övrig avfallshantering skall avfallskärlen tömmas vid behov.

Sand-, olje- och fettavskiljningsbrunnar, slutna brunnar och slambrunnarnas slamutrymmen skall tömmas vid behov, dock minst en gång per år. Fastighetsinnehavaren bör bokföra nämnda brunnars tömningstidpunkt och plats dit avfallet är levererat.

Om det på grund av avfallets mängd eller kvalitet eller insamlingskärlets egenskaper är behövligt kan kommunens miljövårdsmyndighet i enskilda fall besluta om avvikelser gällande nämnda tömningsintervall.   Ansökan on ändring i tömningsintervallet bör göras skriftligt.

15 § Anslutning till anordnad avfallstransport 

Alla i bruk varande fastigheter, där det uppkommer samhällsavfall, bör ansluta sig till anordnad avfallstransport.

16 § Transportföretagets informationsskyldighet

För övervakning bör transportföretaget till kommunal miljövårdsmyndighet minst en gång per år till slutet av oktober lämna in uppgifter om fastigheter som har anslutit sig till den av transportföretaget anordnade avfallstransporten. Ur informationen bör framgå förutom uppgifter om fastigheten åtminstone avfallsslag, tömningsintervall och anslutningsform (fastighets-, bolags- eller regional insamling).

17 § Transport av övrigt avfall

Avfallets innehavare bör beställa separat transport för avfall av stort format som uppkommit vid boende eller för exeptionellt stort avfallsparti i det fall att ifrågavarande avfall inte är lämpligt att samalas eller transporteras tillsammans med med övrigt samhällsavfall.    Alternativt kan avfallets innehavare sköta själv om avfallets transport.

Avfallets innehavare bör antingen själv på eget initiativ eller genom ett avtal med transportföretaget transportera avfall, såsom industriavfall, byggnadsavfall, slam, avfall som kräver specialbehandling samt problemavfall som inte hör till den anordnade avfallstransporten till för dem godkända mottagningplatser om de inte behandlas eller utnyttjas på fastigheten enligt miljötillstånd.

Också då gäller vad som stadgas i 4. § beträffande sortering och separathantering.

4. KAPITLET    Avfallets självverksamma hantering på fastigheten

18 § Kompostering

Bioavfall som uppstår på fastigheten får komposteras

Komposten bör placeras, byggas och den bör skötas så att skadedjur inte kommer in i den och att den inte förorsakar men för hälsa eller miljö.

Övriga än trädgårdsavfall skall komposteras i en sluten kompostbehållare som är skyddad mot skadedjur. Vid kompostering bör man följa övervakningsmyndigheternas gällande anvisningar.  

Annan än trädgårdsavfallskompost får inte placeras närmare än femton (15) meter från brunn eller vattenområde och inte närmare än 5 meter från tomtgränsen utan grannens tillstånd.  Komposten kan emellertid utan speciellt tillstånd av grannen placeras i ett utrymme som är avsett för avfallshantering som är utmärkt på bilder för byggnadslov.

För kompostering av klosettavfall och slambrunnsavfall på detaljplanerat område krävs tillstånd av kommunens miljövårdsmyndighet.

19 § Förbränning av avfall

Papper som inte lämpar sig som returpapper, papp och kartong samt oimpregnerat virkesavfall kan i mindre mängder brännas i ugn i samband med uppvärmning.

Vid bränning av ris, kvistar och löv på öppen eld bör man följa vad som stadgas i lagstiftning och andra bestämmelser.

Denna bestämmelse gäller inte avfallsförbränning för vilket lov enligt avfallslagen har beviljats.

5. KAPITLET    Publikevenemang

20 § Ute-evenemangens avfallshantering

Vid publikevenemang utomhus bör arrangören för publikevenemanget ombesörja evenemangets avfallshantering.

Områdets rengöring och tömning av insamlingskärl bör göras omedelbart efter evenemangets slut, dock alltid då insamlingskärlen fylls och vid behov. Vid evenemang som räcker flera dagar skall området rengöras dagligen.

Det bör finnas tillräckligt med insamlingskärl på området och de skall placeras ändamålsenligt samt hållas i klanderfritt skick. På området bör finnas tillräckligt med skräpkorgar.

Separatinsamligsskyldigheten gällande nyttoavfall gäller ochså publikevenemang, ifall det uppkommer nyttoavfall enligt mängder som anges i § 4.

6. KAPITLET    Avfallets mottagningsplatser

21 § Leverans av avfall

Avfall som inte hehandlas eller utnyttjas på fastigheten får transporteras enbart till allmän mottagningsplats för avfall eller till annan fastighet där behandling, uppbevaring och nyttoanvändning enligt avfallslagen, dessa bestämmelser eller på basen av miljövårdsmyndighetsbeslut är tillåten.

22 § Mottagningsplatsernas användning

På mottagningsplatser för avfall bör man följa bestämmelser om användning som uppgivits av ifrågavarande platsens skötare. 

Vid transport av avfall till övervakad mottagningsplats bör man uppge avfallets uppkomstplats, kvalitet och mängd. Mängden behöver inte uppges om det på mottagningsplatsen finns en våg.

Avfallet kan returneras från mottagningsplatsen till den som skickat avfallet ifall avfallet inte mostvarar mottagningsvillkoren för mottagningsplatsen.

23 §  Avfallets insamling på mottagningsplatser

Samling av avfall på allmän hanterings- eller mottagningsplats och borttransport är tillåten endast med tillstånd av hanterings- och mottagningsplatsens skötare.

7. KAPITLET Speciella bestämmelser

24 § Avvikandemakt

Genom beslut av kommunens miljövårdsmyndighet kan man i enskilda fall av speciell orsak avvika från det som stadgas i kapitlen 1- 6. Därvid bör man ombesörja att åtgärden inte förorsakar men för miljön.

25 §  Bestämmelsernas ikraftträdande

Dessa bestämmelser träder i kraft 1.6.2000

Avfallshanteringsbestämmelsernas bilaga, hänvisning § 8 och 12.

Tekniska baskrav gällande insamlingskärl, -platser och -utrymmen samt förpackning

Insamlingskärl

Insamlingskärlen bör hållas i skick så att de är ständigt täta, tål lastningshantering och hetvattentvätt med undantag av sopsäckar och förorsakar inte hälsorisker eller nedsmutsning av miljön.

Som insamlingskärl får vid anordnade avfallstransporter användas alternativt  

 1. sopsäckar som placeras i lock- och dörrförsedda stativ och är skyddade för regn, fukt och skadedjur. Den som sköter om avfallstransporten levererar också sopsäcken till fastigheten. Fastighetsinnehavaren sköter om att sopsäcken placeras i säckstativet.
 2. manuellt förflyttade, hjulförsedda avfallskärl som lämpar sig för maskinell lastning med pressande bilar.
 3. lockförsedda avfallskärl som passar för maskinell hantering med pressbilar eller med vilka avfallet transporteras till behandlingsplatsen.
 4. i jorden nedgrävda avfallsbehållare, där den i behållaren placerade sopsäcken kan maskinellt lyftas i avfallstransportbil eller där placerad avfallsbehållare passar för maskinell hantering med pressutrustning försedd avfallstransportbil.

Vid insamling av bioavfall bör kärlen avara avsedda för ändamålet och i dem bör man använda bionedbrytbar sopsäck för att förhindra nedsmutsning.

Företagen som ombesörjer avfallstransporter kan också godkänna användning av andra insamlingskärl om användningen av dem inte förorsakar men för miljön och de lämpar sig för transportsystemet.

Insamlingskärlen bör alltid kunna stängas och bör motsvara ändamålsenlig anordning av avfallshantering.

Märkning av insamlingskärl

Insamlingskärlens normativa färger för olika avfallsslag är följande:

 •         grön                   returpapper, papp, papp- och pappersförpacknings avfall
 •         brun                   bioavfall
 •         orange               energiavfall
 •         röd                     problemavfall
 •         grå eller svart    avstjälpningsplatsavfall

För märkningen av insamlingskärl kan man också använda tillräckligt stor dekal med rätt färg för att påvisa avfallsslaget i ifrågavarande insamlingskärl.

Placeringen av insamlingskärl

Insamlingskärl som manuellt kan flyttas bör i mån av möjlighet placeras så att avfallstransportbilen har hinderfri åtkomst till dem på minst tio (10) meters avstånd.

Insamlingskärl som inte skäligen kan flyttas manuellt bör placeras så att lastningen i avfallstransportbilen kan ske direkt från placeringsplatsen.

Utomhus bör insamlingskärlen placeras på ett jämnt och slitagetåligt underlag.  Området bör vara tillräckligt belyst.

Insamlingskärlen bör i mån av möjlighet placeras så att avfallstransportbilen inte behöver backa.

Vikten av insamlingskärl

Sopsäcken får väga högst 20 kg.

Avfallsrum och - inhägnader

Insamlingskärlen får också placeras i ett separat avfallsrum eller i en inhägnad. Ingången till utrymmet bör vara fri från trösklar, trappor eller andra hinder.

Fastighetens innehavare bör ombesörja avfallsrummets eller -inhägnadens renhållning. Avfallsrummet bör ha tillräcklig ventilation, belysning samt i mån av möjlighet vatten och avlopp.

Om kompostering sker i avfallsrummet bör utrymmet förses med vattenledning och golvbrunnförsett avlopp samt tillräcklig ventilation som är avskiljd från övrig ventilation.

Underhåll av körstråk

Fastighetens innehavare bör året om ombesörja körstråken till insamlingskärlen och öppethållningen av dem så att insamlingskärlens tömning kan ske hinderfritt.

Förpackning av bioavfall

Det separat insamlade bioavfallet bör förpackas i fukttålig, förmultnande påse eller säck före placering i insamlingskärl om inte insamlingskärlet på annat sätt är skyddat mot nedsmutsning.

Torrdass

Torrdass där avfallet inte behandlas i menfri form bör förses med tät engångsförpackning. Dass vilket man kommer åt med lastbil kan förses med vattentätt kärl som töms med sug.

I dasskärlet får inte placeras annat än dassavfall.

Förpackning och transport av asbestavfall

För uppbevaring och transport av asbestavfall bör användas stadiga förpackningar eller behållare som kan tillslutas tätt. Asbestavfall får inte uppblandas i avfallslast med övriga avfall, inte heller får asbetsdamm och fasta stycken som innehåller asbest vara förpackade ihop. Asbestförpackningarna och -behållarna skall märkas med tydligt urskiljbar text ”Asbestavfall, Inandning av damm är farligt” samt namnet på företag med asbestfullmakt. Förpackningar och behållare bör hanteras försiktigt och omsorgsfullt för att undvika skador. Vid leverans av asbest till mottagningsplats bör man meddela om lastens innehåll till mottagningsplatsens personal.

 

Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä