Regler för arvoden

REGLER FÖR ARVODEN I MÖRSKOM KOMMUN

Godkänd: Fullmäktige 11.10.2004 § 27
Ikraftträdelse: 1.1.2005

1 § Tillämpningsområde

Till förtroendevald utbetalas arvode för skötsel av förtroendepost samt ersättning för inkomstbortfall och kostnader som på grund av förtroendeuppgift förorsakas av anställande av vikarie, anordnande av barnvård eller av annan motsvarande orsak samt ersättning av kostnader och dagpenning enligt de här reglerna för arvoden.

Dessa regler tillämpas också för 3. och 4. § del vad kommunens tjänste- och befattningsinnhavarnas mötesarvoden beträffar.

2 § Årliga arvoden

Årligt arvode erläggs kommunens förtroendevalda enligt följande:

Fullmäktigeordförande 550 €

Kommunstyrelsens ordförande 750 €

Revisionsnämndens ordförande 350 €

Grundtrygghetsnämndens ordförande 350 €

Biblioteks- och fritidsnämndens ordförande 350 €

Den finskspråkiga skolnämnden 350 €

Den svenskspråkiga skolnämnden 250 €

Tekniska nämndens ordförande 350 €

3 § Mötesarvoden

Till förtroendevalda och tjänste- och befattningsinnehavare utbetalas mötesarvoden enligt följande:

Fullmäktige 30 €/möte

Kommunstyrelsen 30 €/möte

Revisionsnämnden 30 €/möte

Övriga nämnder 25 €/möte

Kommittéer och andra organ 25 €/möte

Syneförrättningar, förhandlingar och övriga specialuppdrag där det uppgörs PM eller protokoll 18 €/möte

Till fullmäktigeordförande eller viceordförande som deltar i kommunstyrelsens möte liksom till kommunstyrelsens ordförande eller medlem som deltar i fullmäktigemöte eller i möten för andra administrativa organ som kommunstyrelsens representant erläggs mötesarvode enligt samma grunder som till medlem för ifrågavarande organ.

För separat utförd protokolljustering utbetalas ersättning för resekostnader enligt tjänste- och arbetskollektivavtal.

4 § Förhöjda och nedsatta arvoden

Arvoden förhöjs eller nedsätts enligt följande:

Till ordförande, föredragande och sekreterare utbetalas arvodet förhöjt med 50 %. För samma möte utbetalas förhöjt arvode enbart till en person som verkat som ordförande, föredragande eller sekreterare för en uppgift per möte.

För möte som varar över 3 timmar erläggs förutom icke förhöjt mötesarvode 50 % av nämnt mötesarvode för varje påbörjad timme efter tre timmar, dock inte längre om mötet varar över 6 timmar.

Om organet har flera än ett möte under samma kalenderdygn anses de vara ett och samma möte vid uträkningen av mötesarvoden om inte tiden mellan möten överskrider 6 timmar.

Om ordförande är förhindrad att sköta sina åligganden upphör hans/hennes rätt till årligt arvode då hindret varat i en månads tid. Fr.o.m denna tidpunkt utbetalas till viceordförande en 365. del av årligt arvode tills ordförande återgår att sköta sina åligganden.

5 § Kommunernas gemensamma organ

För i kommunförbund valda förtroendepersoners del gäller arvoden vad tidigare stadgats om arvode för fullmältigemedlemmar om de inte erhåller arvode från ifrågavarande kommunförbund.

Till kommunrepresentant som enligt kommunlagens 77§ är vald att representera kommunen i administrativt organ utbetalas mötesarvode enligt tidigare nämnd tillämpning om inte kommunrepresentanten erhåller arvode från annan kommun eller annat organ.

6 § Centralvalnämnden, valnämnden och -kommittén

Arvodet för centralvalnämndens ordförande är 100 € för varje enskilt val.

Till valnämndens ordförande och medlemmar samt till medlem i valkommittén erläggs för varje valdag arvode däri samtidigt ingår ersättning för rösträkningsarbetet efter förrättat val enligt följande:

Valnämndens ordförande 100 €

Valnämndens medlem 75 €

Valkommitténs ordförande och medlem 25 € (för varje enskilt val)

Valkommitténs ordförande och medlem 18 € (för varje hemmaröstning)

Om valnämndens ordförande eller medlem under valdagen är närvarande enbart fem timmar eller mindre, erläggs hälften av arvodet.

7 § Ersättning för inkomstbortfall

Till förtroendevald erläggs ersättning för inkomstbortfall för regelbunden arbetstid samt för kostnader enligt § 1 som uppstått av förtroendeuppdraget för varje påbörjad timme, dock inte mera än för 8 timmar under ett kalenderdygn.

Timersättningens maximibelopp är 19 euro.

För att erhålla ersättning för inkomstbortfall bör förtroendevald förete arbetsgivarens intyg om detta. Ur intyget bör också framgå att den tid som åtgick till förtroendeuppdraget skulle ha varit personens arbetstid och att ingen lön utbetalas för den tiden.

Förtroendevald som utövar förtjänst- eller annat arbete utan att vara i arbetsförhållande eller har tjänste- eller innehar annat allmänrättsligt befattningsförhållande bör förete en skriftlig, tillräcklig utredning om utebliven inkomst.

I 2. och 3. momentet avsett intyg krävs inte om det ersatta beloppet uppgår till högst 12 euro.

Den förtroendevalda bör därvid avge en skriftlig försäkran om kostnader föranledda av inkomstbortfall och förtroendeuppgift.

För att erhålla ersättning för kostnader som föranleds på grund av förtroendeposten för att avlöna vikarie, anordnanade av barnvård eller för annan motsvarande orsak bör förtroendevald uppvisa en skriftlig utredning över dylika kostnader. Vad kostnadernas maximala belopp beträffar tillämpas vad som stadgats i 1. momentet.

Ersättning för inkomstbortfall revideras enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet enligt den allmänna förhöjningsprocenten för nämnd lönerevision.

8 § Framförande av krav

Krav som gäller ersättning för inkomstbortfall och kostnader bör företes inom sex månader till den person som enligt gällande bestämmelser har rätt att godkänna fakturor.

9 § Utbetalningstidpunkt för arvoden

Arvoden nämnda i dessa regler erläggs halvårsvis i efterskott.

10 § Rese-ersättningar

För förtroendevaldas mötesresekostnader och för övriga resor för att fullgöra förtroendeuppgiften erläggs ersättning för resekostnader, dagpenning, måltidsersättning, inackorderingsutgifter, nattresepenning och kursdagpenning till lämpliga delar enligt allmänt kommunalt tjänstekollektivavtal.

Rese-ersättningar som berör kommunalt förtroendeorgan utbetalas för tur-och-retur resa mellan bostaden i kommunen och mötesplatsen.

 

 

 

Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä