Avgifter for byggnads...

BYGGNADS- OCH MILJÖVÅRDSNÄMNDEN I ASKOLA 8.11.2006 §

ASKOLA, MÖRSKOM, BORGNÄS OCH PUKKILA

Taxor för myndighetsuppgifter inom byggnadsinspektionen fr.o.m. 1.1.2007

1 § ALLMÄNT

Den som söker lov eller utför åtgärden är skyldig att för inspektions- och övervakningsuppgifter samt för övriga myndighetsuppgifter erlägga kommunen en avgift som bestäms enligt taxan.

JBL 145 §, aravalagen, landsbygdsnäringslagen, lagen om befolkningsuppgifter samt förordningar i anslutning till dem samt förordningen om samlingslokaliteter och -områden).

I avgifterna ingår beslutsdokumentens lösen och postavgifter.

Avgifterna enligt taxan är inte mervärdesskatteskyldiga.

2 § BYGGNADSLOV

Övervakning av nybyggande och därmed jämförbara förändringar (JBL 125 §, 176 §)

2.1                Byggande av byggnad eller betydande förändring eller utvidgning av byggnad, tillfälligt eller tidsbundet byggande

·         per byggnad                    200€ 

·         dessutom enligt byggnadens totalyta       2,00 €/m2
(inkl. max. tre arbetsledarbeslut, övriga enligt punkt 7.2)

2.2                Byggande, utvidgning, tillfälligt eller tidsbundet byggande av till konstruktionen och tekniken enkel fritidsbyggnad, ekonomi- eller lagerbyggnad.

·         per byggnad                    100 €

·         dessutom enligt byggnadens totalyta       1,00 €/m2
(inkl. max. ett arbetsledarbeslut, övriga enligt punkt 7.2)

2.3                Byggande, utvidgning eller annat förändringsarbete av mindre betydande ekonomi- eller lagerbyggnad, skjul eller motsvarande

·         per byggnad                    70 €

·         dessutom enligt totalyta   0,50 €/m2

2.4                Övrig åtgärd på vilken tillämpas stadganden för byggande av byggnad

·         per åtgärd                       90 €

3 § ÅTGÄRDSTILLSTÅND

Åtgärder som kräver tillstånd (JBL 126 §/JBF 62 §, JBL 127 §, 128 §, ByggnO)

3.1                Per åtgärd

·          85 €

3.2                Nedrivning av byggnad eller del av den

·          100 €

3.3                Sammanslagning eller delning av bostadslägenhet

·          120 €/bostad

·          dessutom enligt den förändrade totalytan 1,70 €/m2

3.4                Åtgärdstillståndsvis arbetsledaravgift

·          20 €

4 § MILJÖÅTGÄRDSTILLSTÅND

4.1                Avverkning av träd           

·          50 €

4.2                Övrigt jordbyggnadsarbete

·        max. 1000 m3                 150 €

·        max. 1000 m3                 150 € + 0,10 €/m3, dock högst 1000 €

5 § ANMÄLNINGSFÖRFARANDE

Åtgärder som kräver anmälan (JBL 129 §/JBF 63 §, ByggnO)

5.1                Per åtgärd

·          30 €

Lätt konstruktion enligt anmälan

·         max. 20 m2,                   50 €

·         större än 20 m2,              100 €

6 § GILTIGT TILLSTÅND

Åtgärder i anslutning till giltigt tillstånd

6.1                Fortsättande av byggnadslov för att påbörja byggnadsarbetet (JBL 143.1 §) och förlängning av byggnadslovets giltighetstid för att slutföra byggnadsarbetet (JBL 143.2 §)  

·         per byggnad                    80 €

6.2                Förändring av övrig tidsfrist eller annat tillståndsvillkor i tillståndsbeslutet

·          40 €

6.3                Medgivande, enligt JBF 79 §, till att få avvika från godkänd plan i tillståndsbeslutet enligt godkända ritningar

·         godkännande av nya ritningar 40 €

·         syn som förrättas p.g.a. ärendet 40 €

7 § ÖVRIGA MYNDIGHETSÅTGÄRDER

7.1                Märkning av byggnadsplats, lägessyn

·          märkning av byggnadsplats (fyra pålar) per byggnad 100 €

·          lägessyn 35 €

7.2                Godkännande av arbetsledare (ansvarig arbetsledare och ansvariga arbetsledare för specialbranscher)

·          20 €/beslut              

7.3                Intyg över byggnadsskede som inte ansluter sig till tillståndsbeslut eller syneförrättning enligt lagen om grannelagsförhållanden

·          50 €

7.4                Förhandsutlåtande eller uppskattning

·          Av byggnadsinspektionsmyndighet, i anslutning till åtgärd inbegärt, avgivet skriftligt förhandsutlåtande eller uppskattning om till omfånget begränsat ärende såsom anpassning i miljön, hållfasthet eller trygghet 100 euro.

8 § BEHANDLING AV AVVIKELSE ELLER PLANERINGSBEHOVSLÖSNING OCH BILDANDE AV FASTIGHET

8.1                Beslutande om avvikelse enligt markanvändnings- och bygglagens 171. §;

·          340€/byggplats

·          avslående beslut 100 €              

8.2                Beslutande om avvikelse enligt markanvändnings- och bygglagens 137. §;

·          340€/byggplats

·          avslående beslut 100 €              

8.3                Kommunens tillstånd för bildande av fastighet

·          85 €/byggplats

·          avslående beslut 50 €              

9 § LINDRIGT AVVIKANDE I SAMBAND MED BYGGNADSLOV (JBL 175 §)

Behandling av lindrig avvikelse 50 € / avvikelse

Dessutom uppbärs avgift enligt 15. § för hörande av grannar på myndigheternas initiativ.

10 § UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM RÄDDNINGSVÄSENDET

10.1              Uppskovsbeslut gällande skyldighet att bygga befolkningsskydd

·         250 €

10.2              Beviljande av undantag gällande krav som ställts på befolkningsskydd

·         300 €

11 § BYGGNADSSERVITUT OCH SAMORDNANDE AV FASTIGHETER

11.1              Anläggande, förändring eller avlägsnande av byggnadsservitut (JBL 160 §)

·         per servitutbeslut 150 €

11.2              Samordnande av fastigheter (JBL 164 §)

·         per samordnandebeslut 200 €

12 § BESLUT GÄLLANDE PLACERING AV LEDNINGAR, RÖR, FÄSTEN MED FLERA ANORDNINGAR (JBL 161 §, 162 §, 163 §)

·         per placeringsbeslut 100 €

13 § MYNDIGHETSUPPGIFTER ENLIGT ARAVALAGEN OCH FÖRORDNINGEN SAMT ENLIGT LANDSBYGDSNÄRINGSLAGEN

·         Utlåtande eller syn 40 €

14 § MÖTESLOKALITETER (JBA 54 §)

Bestyrkande av maximalt personantal i mötesutrymme

·         per mötesutrymme 50 €

·         dessutom enligt mötesutrymmets totalytan 0,50 €/m2

Vid bestämmande av avgift gällande totalareal för enkel, halliknande möteslokalitet beaktas hälften av den yta som överstiger 1000 m2.
Avgiften för en tillfällig möteslokalitet är 50 % av avgiften för en bestående lokalitet. Om maximipersonantalet godkänns i samband med byggnadstillståndet skall avgiften adderas till tillståndsavgiften.

15 § AV MYNDIGHET UTFÖRT HÖRANDE OCH UTFÄRDAT UTLÅTANDE FÖR ATT AVGÖRA ANSÖKAN (JBL 133 §, JBF 65 §)

15.1              Hörande av granne eller annan sakägare i anslutning till anhängiggörande av tillståndsansökan

·         50 €/hörd

15.2              Publikation av kommunal kungörelse (JBF 65.2 §)

·         verkliga kostnader enligt kungörelse i tidning

16 § TILLSTÅND FÖR BYGGSTART FÖRE BESLUTET VUNNIT LAGA KRAFT

Tillstånd, som beviljats på begäran av byggherre eller åtgärdens förverkligare, för påbörjande av byggnadsarbeten före beslutet, gällande byggnadslovet, har vunnit laga kraft. 

·         tillstånd beviljat av byggnadsinspektör    50 €

·         tillstånd beviljat av nämnd                      100 €

17 §  BESLUT OM BYGGHERREÖVERVAKNING OCH ANDRA ENSKILDA GRANSKNINGAR (JBL 151 §)

Godkännande av övervakningsplan               100 €.

Ifall myndighet besluter att en väsentlig del av uppgifter i anslutning till byggnadsövervakningen förblir enligt JBF 151. § som byggherrens uppgift, skall myndighet besluta om motsvarande nedsättning av byggnadsövervakningsavgiften. Prisnedsättningen är minst 10 % och maximalt 50 %.

Om den till byggherren beviljade övervakningsrätten återtas skall byggnadsövervakningsavgiften erläggas utan nedsättning om inte myndighet av speciell orsak annat besluter.

18 § TILLSTÅNDSBESLUT PÅ BASEN AV PRESENTATIONSRITNING (JBL 134 §)

Ifall byggnadstillståndet behandlas enligt JBL 134. § på basen av annan (presentationsritning) utredning än enligt dokument nämnda i paragraf 1, bestäms byggnadsövervakningsavgiften på basen av denna taxa och avgiften granskas senare enligt slutgiltiga planer.

Om det uppkommit förändringar i slutgiltiga planer efter behandling som baserat sig på utredning (presentationsritning), tillämpas övriga lämpliga punkter i denna taxa vid granskning av avgiften.

19 § FÖR TVÅNGSMEDELSBESLUT INDRIVNA AVGIFTER (JBL 180 §, 182 §, lagen om vite 10 §, 15 §)

·          av myndighet utfärdat avbrytandebeslut (JBL 180.1) och av nämnden utfärdat avlägsnande- och ikrafthållandebeslut (MRL 180.2 §) 50 € per beslut

·          nämndbeslut gällande korrigering av utfört arbete eller försummelse inom utsatt tid av utfört arbete (MRL 182.1 §) 50 €

·          beslutande om utfärdande av vite (182.2 §) 100 €

·          utdömmandebeslut av vite eller beslut gällande förverkligande av tvångsutförande (Viteslagen 10. §) 120 €

20 § BESTÄMMANDE AV FÖRHÖJD AVGIFT

Ifall byggande eller åtgärd som kräver tillstånd har påbörjats eller färdigställts utan tillstånd eller mot tillståndsvillkoren eller förpliktelser för övrigt har underlåtits, uppbärs avgifterna som skall erläggas för projektet som dubbla för att täcka extra övervakningskostnader.

21 §  AVGIFTENS JÄMKNING ELLER FÖRHÖJNING

Ifall tillämpningen av denna taxa, med beaktande av åtgärdens natur eller betydelse, skulle leda till uppenbar omåttlighet kan för åtgärden, av speciell orsak, indrivas en lägre avgift än taxan förutsätter.  Avgiften bör emellertid täcka kostnader som förorsakats myndighet och bör vara minst 50 % av den avgift som annars skulle indrivas för åtgärden.

Avgiften kan också projektvis höjas med beaktande av projektets omfattning, kvalitet, förmätenhet, byggförhållanden samt tillämpade specialmetoder om de ställer speciella krav på myndighetsuppdragens förmätenhet. Avgiftsförhöjningen kan vara maximalt 50 % av den avgift som annars skulle uppbäras för åtgärden.

22 § ERLÄGGANDE AV AVGIFT

Betalningar enligt betalningsgrunder bör erläggas då beslutet är givet.
För övriga, än i samband med tillståndet indrivna avgifter, indrivs avgiften då ifrågavarande myndighetsuppdrag är utfört.
Om betalningen inte erläggs inom utsatt tid bör man erlägga ränta på belopp som förfallit till betalning enligt för närvarande gällande förseningsränta.

23 § AVGIFTENS RETURNERING

23.1              Behandling av nytt tillstånd medan gammalt tillstånd är giltigt

Om byggherren avstår från tillstånd som är giltigt och ansöker om byggnadstillstånd enligt nya ritningar gottgörs 50 % av avgiften för giltigt tillstånd vid bestämmande av avgift för nytt tillstånd.

23.2              Återtagning av ansökan och avslående

Om tillståndsansökan avslås eller sökande återtar sin ansökan före beslutsgivning men beslutsförslaget är förberett, uppbärs 50 % av avgift enligt betalningsgrund.

Ifall person som inlämnat ansökan är missnöjd med myndighetsbeslut och gör rättelseyrkan till miljönämnden och nämnden ändrar på tjänsteinnehavarens avslående beslut och beviljar tillstånd, indrivs av sökande avgift enligt betalningsgrunder. Vid bestämmande av avgift beaktas den avgift som redan indrivits av ett avslående beslut.

24 § BETALNINGSGRUNDER

Totalytan som används som grund för avgiften

Vid bestämmande av avgift räkas våningarnas, källarens och vindsutrymmens sammanlagda  ytor enligt yttre mått till byggnadens totalyta.  Utrymmen som är lägre än 160 cm samt balkonger ingår inte. Genom att tillämpa den här definitionen beräknas också totalytan för del av byggnad samt behållare, separat skjul eller motsvarande konstruktion. 

25 §  TAXANS IKRAFTTRÄDANDE

Byggnadsövervakningsavgiften enligt tillståndsbeslut bestäms enligt den byggnadsövervakningstaxa som gäller vid tidpunkten för beslutsfattande.

Denna taxa träder i kraft 1. januari 2007.

Samtidigt upphävs tidigare byggnadsövervakningstaxor i Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila kommuner.

Ajankohtaista

22.09.2017
Määräaikainen lastentarhanopettajan toimi

19.09.2017
Kirjasto on toistaiseksi auki normaalisti

07.09.2017
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hakee tukihenkilöitä ja -perheitä lapsille ja nuorille

03.08.2017
Wellamo-opiston ilmoittautumiset

03.08.2017
Koulukuljetukset Myrskylä-Orimattila-Myrskylä lukuvuotena 2017-2018

02.08.2017
Yrityshakemistoa päivitetään

22.06.2017
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

02.06.2017
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2017-2018

11.05.2017
Myrskylän kunnan ja vesihuoltolaitoksen laskutusosoitteet muuttuvat

06.04.2017
Asiakasohjaus Siiri, ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus

05.04.2017
Korjausavustukset ovat siirtyneet kunnilta ARA:lle

17.03.2017
Nuorten kesätyön tukeminen

23.02.2017
Myrskylä-viirejä myynnissä kunnanvirastolla

10.01.2017
Myrskylän kunnan talousarvio 2017

13.05.2016
Myrskylän mainosvideot

20.04.2016
Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

03.08.2015
Palvelutaksiliikenne haja-asutusalueella

03.06.2015
Tontteja Kirkkojärven rannan läheisyydestä