Väärinkäytösten ilmoituskanava

Whisteleblower-direktiivin soveltaminen Myrskylän kunnassa

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Direktiivi velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöönsä sisäiset kanavat ja menettelyt rikkomisten sisäistä ilmoittamista ja jatkotoimia varten.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50. Sama koskee kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä kuten tytäryhtiöitä. Kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla myös yhteisiä ilmoituskanavia.

Myrskylän kunnassa ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla, soittaen, puhelimen viestillä, kirjeellä tai suullisesti kasvotusten seuraaville henkilöille:

Työsuojelupäällikkö

Matti Latva-Pirilä

Puh: 040 746 0626

Sähköposti: matti.latva-pirila@myrskyla.fi

 

Jos ilmoituksen kohteena on työsuojelupäällikkö tai kunnanjohtaja, ilmoituksen vastaanottaa

Työsuojeluvaltuutettu Timo Krigsman

Puh: 040 524 4147

Sähköposti: timo.krigsman@myrskyla.fi

 

Työsuojeluvaltuutettu Maarit Ersala-Sgouveakos

Puh: 040 630 3365

Sähköposti: maarit.ersala-sgouveakos@myrskyla.fi