Yleistä nuorisotyöstä

Nuorisotyöstä, sen muodoista ja mahdollisuuksista löytyy paljon materiaalia verkosta. Tietoa tarjoavat mm. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi (Nuorisotyöstä Suomessa sivusto), Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Suomen Mielenterveys ry. (MIELI), Aseman Lapset ry., Kuntaliitto, Aluehallintovirasto (AVI), Into ry., Nuorisotutkimusseura ry. ym. Lisäksi tietoa saa kuntien ja kaupunkien omilta nuorisotoimien tai -palveluiden sivuilta.

Nuorisotyötä ohjaavat lait ja säädökset

Nuorisotyötä ja sen toteutusta ohjaavat mm. kuntalaki (410/2015) ja erityisesti nuorisolaki (1285/2016).

Nuorisolain tavoitteet on lueteltu 2 §:ssä seuraavasti:

1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa

2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista

3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa

4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä

5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisolain 3 §:ssä nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Laissa nuorilla tarkoitetaan alle 29-vuotiaita.

Kuntalaissa on säädetty mm. nuorisovaltuustotoiminnasta.