Kungörelser och lagstadgade annonser

Kommunens kungörelser och lagstadgade annonser publiceras på den här sidan samt på kommunens anslagstavla (Ämbetsvägen 5). Dessutom kan de enligt ärendets viktighetgrad publiceras i tidningen Itäväylä. Vid kommunens information utnyttjas också det sociala mediets kanaler.

Förhöjning av Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter

Kungörelse

Päijänne-Tavastland avfallsnämnd reserverar möjlighet att påverka ärendet angående Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter.

Bilagor 1-7 till avfallstaxan hålls offentligt framlagd under tiden 21.10.-2.11.2020 på städers webbplatser.

Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till:
Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI eller kirjaamo@lahti.fi. Åsikten ska rubriceras med “Åsikt om avfallstaxan”. Den ska anföras före den 2.11.2020.

Tilläggsuppgifter ger avfallsombud Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi eller tfn 044 416 3634.

Bilagor 1-7.

Nylandsplanen 2050 har godkänts av landskapsfullmäktige

Kungörelse

Arbets- och näringsministeriets kungörelse

Kungörelse

MKB-programmet

Kommunkansliets i Mörskom öppethållningstider fr.o.m. 22.9.2020

Kommunkansliets i Mörskom öppethållningstider fr.o.m. 22.9.2020

Fullmäktige 7.9.2020

Fullmäktigemöte måndagen 7.9.2020 kl.19.00, möteskallelse

Kommunkansliet är stängt 6-31.7.2020

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 6.7 – 31.7.2020

Telefondejour:

Telefonväxeln är stängt:
1.7.2020 och 6-31.7.2020

Tekniska byrån:
6.7-10.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387
13.7-17.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387
20.7-31.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387 

Byggnadsinspektion:
6.7-17.7 tel. 0400 841 151
20.7-31.7 tel. 0400 415 083 

Miljövården: ingen dejour

Områdesarkitekt: ingen dejour 

Lantbruksbyrå: tel. 040 720 9934

 

Uppbåden 2020

Uppbåden 2020, kungörelse

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för verksamheten under kommande år samt om penninganvändning.

För tillfället håller Mörskom kommun på att förnya sin kommunstrategi. Som tema för dokumentet har fullmäktige definierat vardagstryggheten. Begreppet trygghet har under senaste år utvidgats, från den traditionella myndighetsbaserade verksamheten, allt mera i riktning mot välmående- och hälsoarbete som olika instanser såsom kommuner, församlingar, föreningar, organisationer och privata förverkligar. Tryggheten förverkligas bäst som en del av gemenskapens mångfacetterade vardag.

Som stöd för strategiarbetet förverkligas en omfattande enkät bland berörda parter under tiden 17.7.-19.8.2019. Enkäten kartlägger synpunkter för kommuninvånare, sommargäster, på orten arbetande, företagare och flera andra, i olika åldrar och med olika bakgrunder, på målsättningarna för kommunens beslutsfattande och vardagstrygghetens tyngdpunktsområden. Genom att svara på enkäten kan du således påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom under kommande år.

Enkäten utgör endast en del av engagemanget bland kommuninvånare och olika berörda parter. Arbetet pågår i olika skeden under hela höstperioden. Det är meningen att strategin blir färdigställd i december 2019 och tas i bruk från och med början av år 2020. Strategiarbetet koordineras av en ledningsgrupp som består av kommunens arbetstagare och förtroendevalda.

Hur svarar jag?

Enkätblanketten i pappersform kan man hämta, för att fylla i den hemma eller på ort och ställe, och inlämna den till biblioteket under adressen Ämbetsvägen 5 under hela enkätens svarstid.

Du kan också svara på enkäten i nätet under adressen https://sv.surveymonkey.com/r/Morskomstrategi

Det tar i medeltal 15 minuter att svara på enkäten. Den som svarar kan inte identifieras på basen av svaren som är helt konfidentiella och saknar namnuppgifter. Om du trots allt vill delta i utlottningen av ett värdefullt pris kan du bifoga dina kontaktuppgifter till enkäten.

Konsultbyrån Hallintoakatemia ansvarar för enkätens förverkligande. Om du har frågor gällande enkäten kan du kontakta följande kontaktperson i Hallintoakatemia: Henri Yli-Salomäki, tel. 044 528 7109, henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi.

Din åsikt har en genuin betydelse.           

Med önskan om en bra sensommar,

Mörskom kommun

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas
TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården.

Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran och förmanskunskaper. Tjänstens behörighetskrav är behörighet som lärare vid småbarnsfostran eller för socionomuppgifter och som minimikrav lämplig, högre högskole-examen. Dessutom värdesätter vi motiverande ledarskap, mångsidigt kunnande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi förutser en start i tjänsten 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Tjänstens avlöning och övriga villkor utgår enligt AKTA. Den valda bör före tjänstens mottagning förete ett godkänt läkarintyg om sitt hälsotillstånd samt ett registerutdrag till påseende, enligt lagen 504/2002, gällande utredning om brottslig bakgrund för personer som arbetar med barn. Tjänsten gäller tillsvidare och vid tjänstens besättande tillämpas sex månaders prövotid.

Ansökningar inklusive studie- och arbetsintyg bör inlämnas via kommunrekryteringen under adressen matti.latva-pirila@myrskyla.fi senast 24.6.2019 kl. 16.00. Ansökningsdokumenten returneras inte. Tidigare inlämnade tjänsteansökningar beaktas. Intervjuerna påbörjas redan under pågående ansökningstid.

Tilläggsuppgifter ger
förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä, 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
direktören för småbarnsfostran Tiina Salminen, 040 584 6847, tiina.j.salminen@myrskyla.fi

Information om kommunen också på kommunens hemsidor www.myrskyla.fi. Mörskom är en rökfri kommun.

Mörskom 10.6.2019
Kommunstyrelsen

Lovisa skärgårds fiskeförbud

Fiskerienheten i Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har 12.4.2019 givit beslut om fiskeförbudsområden inom Lovisa skärgårds fiskeriområde, kungörelse

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts från kommunerna till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.

Meddelande

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017, meddelande

VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggningen av en forskningsreaktor 29.08.2017

Meddelande om att Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggning av en forskningsreaktor är anhängig

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia