Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året

Hur, var och när rör vi oss? Den nationella resvaneundersökningen kartlägger vår mobilitet hela det kommande året

Den nationella resvaneundersökningen pågår igen. Undersökningen, som i årtionden regelbundet kartlagt våra mobilitetsvanor, har förnyats och ger oss ännu bättre information om hur aktuella fenomen syns i vår vardag såväl lokalt som nationellt. I år har fler än 90 000 personer bosatta i Finland bjudits in till undersökningen.

Den nationella resvaneundersökningen kartlägger de genomsnittliga mobilitetsvanorna varje dag under ett år bland personer bosatta i Finland. Under datainsamlingen som pågår hela 2021 tillfrågas en slumpmässigt utvald grupp dagligen om sina mobilitetsvanor och om de förändrats. I den förnyade undersökningen träder de olika stadsregionernas regionala synvinklar tydligare fram.

Resvaneundersökningen berättar hur, var och när vi rör oss och vad som har förändrats i vår mobilitet. Ändringarna i transportsystemet och i våra mobilitetssätt skapar ständigt nya databehov och kräver en närmare uppföljning av trafikutvecklingen.

”Den nationella resvaneundersökningen är i sin omfattning en oersättlig del av kännedomen om våra vanor. Vi vill genomföra undersökningen även under de rådande exceptionella förhållandena och vi uppmuntrar alla som bjudits in till undersökningen att delta, så vi kan få forskningsuppgifter om hur dagsläget eventuellt påverkar våra mobilitetsvanor även på längre sikt”, konstaterar överdirektör Jarkko Saarimäki vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Med finns omfattande synvinklar på både riksnivå och från stadsregionerna

Västra och östra Nyland samt Helsingforsregionen ingår i undersökningen från Nyland. 

  • Vi ser fram emot att få information om hur de olika sätten att färdas i Nyland har ändrats under de senaste åren. Vi utnyttjar enkätresultaten i uppföljningen av färdsättens förändringar och som stöd för planläggningen på landskapsnivå, den kommunala planläggningen och trafiksystemplaneringen, säger trafikplanerare Pasi Kouhia vid Nylands förbund.

Den nationella resvaneundersökningen har utförts med 5–6 års mellanrum sedan 1974. Undersökningen är betydande i sin omfattning. Den täcker hela befolkningen och landets olika områden, alla transportsätt, årstider och veckodagar samt mobiliteten i hemlandet och till utlandet.

Undersökningens resultat utnyttjas omfattande bl.a. för planeringen av trafik och markanvändning, i den riksomfattande och regionala planeringen av transportsystemet samt för att följa upp och förutse förändringar i mobiliteten.

I undersökningen deltar följande myndigheter på förvaltningsområdena för trafik och miljö: kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Trafikledsverket, Finlands miljöcentral och Statistikcentralen samt NTM-centralerna i Mellersta Finland, Norra Österbotten och Birkaland.

Av regionerna deltar städerna Kajana, Joensuu, Björneborg och Tavastehus samt stadsregionerna Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg och Tammerfors samt Mellersta Finlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands förbund.

Bekanta dig närmare med den nationella resvaneundersökningen: www.hlt.fi.

Ytterligare information:

Traficom: överdirektör Jarkko Saarimäki, tfn 029 539 0576, på Twitter @Saarimaki
Nylands förbund: trafikplanerare Pasi Kouhia, tfn 040 660 5030