Meddelande om hur välfärdsområdesreformen inverkar på mörskombornas social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster

Meddelande om hur välfärdsområdesreformen inverkar på mörskombornas social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster

Allmänt

Riksdagen godkände lagstiftningen om välfärdsområdena, dvs. social- och hälsovårdsreformen, sommaren 2021. Förberedelserna för välfärdsområdena inleddes på allvar efter detta. Vid välfärdsområdesvalet i början av 2022 valdes välfärdsområdesstyrelserna och välfärdsområdesfullmäktige, vilka beslutar om servicenätet, användningen av finanserna och annan verksamhet inom sina respektive områden.

Lagstiftningen fastställer att Mörskom kommun hör till Östra Nylands välfärdsområde från och med den 1 januari 2023. Från och med det datumet organiserar Östra Nylands välfärdsområde social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendets tjänster för alla invånare i Mörskom. Samtidigt är vi tvungna att avstå från den nuvarande servicen som tillhandahålls av Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, dvs. serviceinriktningen till Orimattila och Lahtis. Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun ändras till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och det vårdar endast invånarna i sitt eget område.

Östra Nylands välfärdsområde är ansvarigt för att ge information om den kommande ändringen och för att tillhandahålla kommuninvånarna service inom sitt område. Trots kommunens påminnelser har tillhandahållandet av informationen varit långsam. Därför publiceras detta meddelande undantagsvis av Mörskom kommun för att kommuninvånarna ska få preliminär information om ändringen. Innehållet baserar sig på Östra Nylands välfärdsområdes information om ordnandet av tjänster och räddningsväsendets information, som kommer att preciseras ytterligare.

Områdets syfte är att alla nedan beskrivna ändringar av servicen ska göras utan brådska, med minsta möjliga olägenhet för kommuninvånarna. Den bekanta personalen på de olika verksamhetsställena förflyttas främst som gamla anställda från Päijänne-Tavastland till Östra Nyland, men byte av vissa anställda är möjligt.

Tjänster inom primärvården

Hälsostationen i Mörskom kommer fortsättningsvis att vara kommuninvånarnas egen närmaste hälsostation, där tjänsterna tillhandahålls av Östra Nylands välfärdsområde med egna anställda eller av en tjänsteleverantör inom hälso- och sjukvården som Östra Nylands välfärdsområde har bemyndigat. Tjänsterna ska om möjligt behållas på den nuvarande nivån och tillhandahållas inom den nuvarande omfattningen, eller en del av tjänsterna ska till och med börja tillhandahållas på vår egen hälsostation. Akutmottagningen ska under tjänstetid ha jour i Borgå (Näse), Lovisa och Askola och efter tjänstetid på Borgå distriktssjukhus. Den kan under vissa tider också ha jour på vår egen hälsostation. Röntgen och annan bilddiagnostik ska skötas i Borgå, Lovisa och Sibbo.

Tjänster inom specialsjukvård, vårdväg och förlossningar, tjänster för tvåspråkiga                                     

På Borgå sjukhus ska en gemensam jour för specialsjukvård finnas dygnet runt, på kvällar, veckoslut och helgdagar inom den normala specialsjukvården (bland annat kirurgiska ingrepp, dialys, titthålskirurgi, lungsjukdomar). Vid de mest krävande behoven av specialsjukvård ska patientens vårdväg hänvisas till ett specialsjukhus i Nyland utifrån sjukdomsbilden och/eller symtomen (t.ex. Pejas protesexpertis) eller till ett universitetssjukhus i huvudstadsregionen (t.ex. kliniken för cancersjukdomar i Helsingfors). Förlossningar ska skötas på det jourhavande förlossningssjukhuset i Hyvinge. När Borgå sjukhus blir en tydlig rutt vid uträttandet av ärenden som kontinuum till vår egen hälsostation, förbättras tillgången till service på det egna språket för tvåspråkiga kommuninvånare.

Tjänster för seniorer

Grupphemmet Väinöläs verksamhet förblir i huvudsak oförändrad, personalen förflyttas främst som gamla anställda till Östra Nyland. Servicemodellerna för hemvård och hembesök vidareutvecklas, varje hemvårdsklient får i tid personligen information om den som genomför den nuvarande tjänsten.

Familje- och socialtjänster samt missbrukar- och mentalvårdstjänster genomförs på samma sätt som hittills, men rutten vid uträttandet av ärenden byts till Östra Nyland enligt kund. Varje nuvarande kund får i tid personligen information om den instans som sköter kundens ärenden. Dessutom förankras vissa tjänster, dvs. de tillhandahålls närmare kommuninvånarna och de som behöver tjänsterna, vilket innebär att klienterna inte nödvändigtvis behöver resa för att få tillgång till dem. Den egna hälsostationen eller klienternas hem kan användas som lokaler.

Inom brand- och räddningstjänsterna görs endast få ändringar i släckningsarbetet, första insatsen, brandförsvaret och skadebekämpningen. Räddningsverket i Östra Nyland är redan i dag regionalt verksamt och dess verksamhet fortsätter i välfärdsområdet. Däremot upphör ambulansjouren på akutvårdsnivå vid brandstationen i Mörskom, eftersom bilen för närvarande är en del av servicen från Päijänne-Tavastland. Framöver är den närmaste ambulansen för Mörskom placerad i Askola. De övriga akutvårdsenheterna förblir även efter reformen placerade på de nuvarande tre räddningsstationerna (Borgå, Sibbo och Lovisa) och på två ambulansstationer (Söderkulla och Forsby).

Eventuellt avtal under övergångsperioden

Ovan beskrivs på allmän nivå de vanligaste tjänsterna inom Östra Nylands välfärdsområde på det sätt på vilket de enligt lagstiftningen ska genomföras.

Regionreformen är dock större för invånarna i Mörskom (och Pukkila) än för övriga invånare i kommunerna i Östra Nyland. När det gäller våra kommuninvånare ändras serviceinriktningen vid årsskiftet, och för de övriga invånarna i området fortsätter den på ett eller annat sätt i det redan bekanta området och på vårdvägarna.

Därför förhandlade Mörskom kommun (tillsammans med Pukkila kommun) redan fram ett avtal om en övergångsperiod mellan Östra Nyland och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde från och med 2020 och framåt. Förhandlingarna rörde övergångsperioden 2023–2025 vid användning av tjänster för våra kommuninvånare fortfarande i möjligaste mån på samma sätt som tidigare i Päijänne-Tavastland tills Östra Nylands område med säkerhet fungerar smidigt. Samtidigt ska vi delta i förberedelserna för vårt område och i inledandet av verksamheten. Tyvärr fick våra förslag inte det mest positiva mottagandet, trots att de nyligen färdigställda juridiska utredningarna visar att det är möjligt – även om en sådan ny, helt icke-testad verksamhet mellan välfärdsområdena i en ny situation innebär operativa risker.

För närvarande väntar vi på ett beslut av Östra Nylands välfärdsområde i ärendet efter vårt yttrande.

Kommuninvånarnas valfrihet

Trots de ändringar som den ovannämnda regionreformen medför, kan en kommuninvånare baserat på valfrihet redan nu och även efter den 1 januari 2023 välja sin vårdenhet i Finland. Kommuninvånaren behöver inte flytta från kommunen på grund av reformen. Valet av vårdenhet inom icke-brådskande vård omfattar främjande av hälsa och välfärd, primärvård och specialsjukvård. Beslut om valfrihet fattas genom anmälan till den egna hälsostationen, som också ger mer information om ämnet. Valet kan även göras i tjänsten Suomi.fi på

https://www.suomi.fi/medborgare/halsa-och-sjukvard/om-du-blir-sjuk/guide/val-av-vardenhet

Beslutet om valfrihet påverkar inte på något sätt tillgången till akut vård /ambulans i nödsituationer. I brådskande fall, i situationer som hotar liv och hälsa, kan patienten alltid söka sig till närmaste social- och hälsovårdsenhet, och nödcentralsjouren skickar alltid den närmaste räddnings- eller vårdenheten till hjälp.

I och med valfriheten får patienten dock inte vid icke-brådskande vård sköta ärenden någon annanstans än på den valda vårdenheten. Om en person i Mörskom till exempel väljer ett sjukhus i Orimattila i Päijänne-Tavastlands kommande välfärdsområde som vårdenhet, kommer personen från och med den 1 januari 2023 inte längre att få icke-brådskande vård på Mörskoms hälsostation, som blir en del av servicenätet i Östra Nylands område. Personen får söka akutvård på hälsostationen i Mörskom.

Om antalet klienter på den egna hälsostationen i Mörskom dessutom minskar i och med att vissa uträttar ärenden i Päijänne-Tavastland baserat på valfriheten, blir Östra Nylands välfärdsområde förmodligen tvunget att granska verksamhetsförutsättningarna för vår ställning, om det blir dyrt att tillhandahålla tjänster för ett allt mindre antal klienter.

Mer information:
Östra Nylands välfärdsområde, Sektionen för ordnande av tjänster
Ilona Koskenniemi, telefon 040 710 9119, ilona.koskenniemi@askola.fi