Kungörelser och lagstadgade annonser

Kommunens kungörelser och lagstadgade annonser publiceras på den här sidan samt på kommunens anslagstavla (Ämbetsvägen 5). Dessutom kan de enligt ärendets viktighetgrad publiceras i tidningen Itäväylä. Vid kommunens information utnyttjas också det sociala mediets kanaler.

Repartionsunderstöd för bostäder

Reparationsunderstöd för bostäder, ARAs meddelande

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa fr.o.m 1.7.2018:
kungörelse
material till påseende

Tavastehus förvaltningsdomstols beslut om anfallstransportsystemet

Päijänne-Tavastland avfallsnämnds kungörelse

Tavastehus förvaltningsdomstols beslut

Uppbåden 2018

Uppbåden 2018, kungörelse

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämingsriskerna, kungörelse

Remissdokumenter:

Påverka vatten – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport, till påseende 8.1-9.7.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse: “Påverka vattnen – väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården samt miljörapport”

Remissdokumenten för vattenförvaltningsområdet samt bakgrundsdokument finns till påseende elektroniskt på adressen www.miljo.fi/paverkavatten > vattenvård.

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa

Päijänne-Tavastlands avfallstaxa fr.o.m 1.1.2018, kungörelse

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts från kommunerna till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.

Meddelande

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar

Mörskom kommuns och vattentjänstverks faktureringsadresser ändrar 24.5.2017, meddelande

VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggningen av en forskningsreaktor 29.08.2017

Meddelande om att Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för nedläggning av en forskningsreaktor är anhängig

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia