KIRKKOJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN JATKUU – KYSELYN TULOSTEN PERUSTEELLA TEHTY UUSIA SUUNNITELMIA

KIRKKOJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN JATKUU – KYSELYN TULOSTEN PERUSTEELLA TEHTY UUSIA SUUNNITELMIA

Syyskuussa 2020 kuntalaiset vastasivat kyselyyn Kirkkojärvestä, järven tärkeydestä, vedenlaadusta, järven tilassa ja eläimistössä havaituista muutoksista, toiveista ja tulevaisuuden näkymistä sekä osallistumishalukkuudesta järven tilan parantamiseen.

125 vastaajalta saatiin tärkeää tietoa siitä, minkälaisena kuntalaiset näkevät Kirkkojärven ja mitä toimenpiteitä he toivovat. Kirkkojärvellä on suuri merkitys vastaajille ja Myrskylän kunnan imagolle. Järvellä halutaan virkistyä ja parempien virkistysmahdollisuuksien eteen ollaan itsekin valmiita panostamaan. Vastaajat haluavat lisää tietoa Kirkkojärvestä, sen tilasta ja omista vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Vastausten perusteella kunta käynnistää kaksi pienhanketta vuodelle 2021.

Rantareitin varteen pystytetään infotauluja, joissa kerrotaan yleistietoa järvestä ja sen historiasta, tietoa järven ekologisesta tilasta ja järven tilaan vaikuttamisesta omilla teoilla. Tauluissa esitellään myös alueen eläimiä ja kasveja. Taulujen toteutus liitetään osin Kirkonkylän koulun ympäristökasvatustyöhön.

Kuntalaisille järjestetään ensi vuoden aikana infotilaisuus. Tilaisuudessa kerrotaan mm. Kirkkojärven vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä ja järven tilan parantamiseksi tehtävistä toimista sekä jatkovuosien toimenpiteistä. 

Myrskylän Kirkkojärvi on yksi keskeisimmistä ja näkyvimmistä luontokohteista kunnassa. Kirkkojärven tilan parantaminen on kunnalle tärkeä pitkän aikavälin tavoite. Lisäksi lähiaikojen hankkeita ovat Kirkkojärven alueen toimintojen parantaminen, kuten patoalueen ja rantapolun kunnostaminen ja virkistyskäytön lisääminen, sekä muualla kunnassa kulkeviin luonto- ja patikkareitteihin liittyvät perusparannukset sekä uudisreittien suunnittelut.

Arkiliikkuminen on yksi Myrskylän kunnan arkiturvallisen kuntastrategian kehittämisen painopisteistä. Tavoitteena on tehostaa kunnan maa- ja vesialueiden sekä yleisten liikuntapaikkojen virkistyskäyttöä. Kunta haluaa tarjota asukkailleen paremmat keinot saavuttaa terveyshyötyjä ja mielen vireyttä monipuolisissa liikuntaympäristöissä. Arjen hyvinvointi ja luontoyhteyden tuomat terveyshyödyt lisäävät turvallisuutta. Itsestään huolehtiminen vähentää myös ennenaikaista sosiaali- ja terveyspalveluihin turvautumista.

Kysely toteutettiin 21.9.-30.9.2020 yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n kanssa.

 

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja
Sam Vuorinen
sam.vuorinen@myrskyla.fi
044 760 9116