Tiedote hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista myrskyläläisten sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastuspalveluihin

Tiedote hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista myrskyläläisten sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastuspalveluihin

Yleistä

Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden, eli kansankielisemmin ”soteuudistuksen” lainsäädännön kesällä 2021. Hyvinvointialueiden valmistelut alkoivat toden teolla tuon jälkeen. Vuoden 2022 alun aluevaaleissa valittiin aluehallitukset ja -valtuustot, jotka päättävät oman alueensa palveluverkosta, rahankäytöstä ja muusta toiminnasta.

Lainsäädäntö osoittaa Myrskylän kunnan kuuluvan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tuosta alkaen Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää jokaisen myrskyläläisen sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut. Samalla joudumme luopumaan nykyisestä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (P-HHYKY) palvelusta, eli Orimattilan ja Lahden palvelusuunnasta. P-HHYKY muuttuu Päijät-Hämeen hyvinvointialueeksi hoitaen vain oman alueensa asukkaita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on tiedotusvastuu tulevasta muutoksesta ja alueensa palveluista kuntalaisille. Tuo tiedottaminen on kunnan muistutuksista huolimatta ollut hidasta, mistä syystä tämän tiedotteen julkaisee poikkeuksellisesti Myrskylän kunta, jotta sen asukkaat saisivat alustavaa tietoa muutoksesta. Sisältö perustuu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta palvelujen järjestämisestä ja pelastustoimesta saatuun tietoon, joka tulee vielä tarkentumaan.

Alueen päämääränä on, että kaikki alla kuvatut palvelumuutokset pyritään tekemään rauhallisesti, kuntalaiselle mahdollisimman vähäisin haitoin. Eri toimipisteistä tuttu henkilöstö siirtyy pääosin vanhoina työntekijöinä Päijät-Hämeestä Itä-Uudellemaalle, mutta joitain tekijöitä voi vaihtua.

Perusterveydenhuollon palvelut

Myrskylän terveysasema säilyisi edelleen kuntalaisten omana lähiterveysasemana, jossa palvelut tuottaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue omilla työntekijöillään tai sen valtuuttamana jokin terveysalan palveluntarjoaja. Palvelut pyritään pitämään nykyisessä tasossaan ja laajuudessaan tai osa jopa tuomaan omalle terveysasemallemme. Kiirevastaanotto päivystäisi virka-aikana Porvoossa (Näsi), Loviisassa ja Askolassa, virka-ajan jälkeen Porvoon aluesairaalassa. Kiirevastaanotto voisi päivystää tiettyinä aikoina myös omalla terveysasemallamme. Röntgen ja muu peruskuvantaminen hoidettaisiin Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa.

Erikoissairaanhoidon palvelut, hoitopolku ja synnytykset, kaksikielisten palvelut                      

Porvoon sairaalassa toimisi alueen erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ympäri vuorokauden, Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin normaaleissa erikoissairaanhoidon palveluissa (kuten kirurgiset toimenpiteet, dialyysit, tähystykset, keuhkosairaudet ym.). Vaativimmissa erikoissairaanhoidon tarpeissa potilaan hoitopolku ohjautuisi erikoisalan sairaalaan Uudellamaalla tautikuvan ja/tai oireen mukaan (kuten Peijaksen tekonivelosaaminen) tai pääkaupunkiseudun yliopistollisiin sairaaloihin (kuten Helsingin syöpätautien klinikka). Synnytykset hoidettaisiin Hyvinkään päivystävässä synnytyssairaalassa. Porvoon sairaalan tullessa selkeäksi asiointisuunnaksi oman terveysasemamme jatkumoksi, kaksikielisten kuntalaisten palvelunsaanti omalla kielellä paranee.

Ikääntyneiden palvelut

Ryhmäkoti Väinölän toiminta pysyy pääosin muuttumattomana, sen henkilöstö siirtyy pääosin vanhoina työntekijöinä Itä-Uudellemaalle. Kotihoidon ja kotikäyntien palvelumalleja kehitetään edelleen, jokainen kotihoidon asiakas saa ajoissa tiedon nykyisen palvelunsa toteuttajasta henkilökohtaisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut toteutetaan kuten tähänkin asti, mutta asioimissuunta muuttuu Itä-Uudellemaalle asiakaskohtaisesti. Jokainen nykyinen asiakas saa ajoissa tiedon asiaansa hoitavasta tahosta henkilökohtaisesti. Palveluita myös jalkautetaan, ts. tuodaan lähemmäs kuntalaisia ja tarvitsijoita, jolloin niiden pariin ei tarvitsisi välttämättä matkustaa. Tiloina voidaan käyttää omaa terveysasemaa tai asiakkaan kotia.

Palo- ja pelastuspalveluissa
tapahtuu sammutustyön, ensivasteen sekä palon- ja vauriontorjunnan osalta vain vähän muutoksia. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos toimii jo nykyisellään alueellisena, ja sen toiminta jatkuu hyvinvointialueen alla. Sen sijaan ensihoitotasoisen ambulanssin päivystys Myrskylän paloasemalla lakkaa, sillä auto on nykyisellään osa Päijät-Hämeestä tulevaa palvelua. Myrskylän lähin ambulanssi on sijoitettuna jatkossa Askolaan. Muut ensihoitoyksiköt pysyvät uudistuksen jälkeenkin sijoitettuna nykyiselle kolmelle pelastusasemalle (Porvoo, Sipoo ja Loviisa) ja kahdelle ambulanssiasemalle (Söderkulla ja Koskenkylä).

Mahdollinen ylimenovaiheen sopimus

Edellä on kuvattu yleisellä tasolla yleisimmät palvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella lainsäädännön mukaisessa toteutustavassa.

Alueuudistus on kuitenkin myrskyläläisille (ja pukkilalaisille) suurempi kuin muille Itä-Uudenmaan kuntien asukkaille. Kuntalaistemme osalta palvelusuunta muuttuu vuoden vaihtuessa, muilla alueen asukkailla se tavalla tai toisella jatkuu heille jo tutulla alueella ja hoitopoluilla.

Tästä syystä Myrskylän kunta (yhdessä Pukkilan kunnan kanssa) neuvotteli jo vuodesta 2020 lähtien ja edelleen ylimenokauden sopimuksesta Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen välille. Neuvottelut koskivat siirtymävaihetta vv. 2023-2025 palveluiden käytössä kuntalaisillemme mahdollisuuksien mukaan nykyisen kaltaisesti edelleen Päijät-Hämeessä sen aikaa, kun Itä-Uudenmaan alue varmuudella toimisi sujuvasti. Samanaikaisesti osallistuisimme oman alueemme valmisteluun ja toiminnan käynnistämiseen. Valitettavasti ehdotuksemme ei saanut positiivisinta vastaanottoa, siitä huolimatta, että vastikään valmistuneet oikeudelliset selvitykset osoittaisivat sen olevan mahdollista – vaikkakin täysin testaamattomana tällaiseen uuteen toimintaan uudessa tilanteessa hyvinvointialueiden välillä sisältyy toiminnallisia riskejä.

Tällä hetkellä odotamme Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ratkaisua asiassa oman lausumamme jälkeen.

Kuntalaisen valinnanvapaus

Huolimatta edellä mainitun alueuudistuksen tuomista muutoksista, voi kuntalainen jo nykyisellään ja 1.1.2023 jälkeenkin valita valinnanvapaudella oman hoitopaikkansa koko Suomen alueella. Kunnasta ei tarvitse muuttaa pois uudistuksen vuoksi. Kiireettömän hoitopaikan valinta koskee terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa. Valinnanvapauspäätös tehdään ilmoituksella omalle terveysasemalle, josta saa myös lisätietoja aiheesta. Valinnan voi tehdä myös Suomi.fi palvelussa, osoitteessa:

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/terveys-ja-sairaanhoito/sairastaminen/opas/hoitopaikan-valinta

Valinnanvapauspäätös ei mitenkään vaikuta hätätilanteessa tarvittavan akuutin hoidon/ambulanssin saantiin. Kiireellisessä tapauksessa, henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa potilas voi aina hakeutua lähimpään soteyksikköön, ja hätäkeskuspäivystäjä lähettää apuun aina lähimmän pelastus- tai hoitoyksikön.

Valinnanvapauden myötä potilas ei kuitenkaan saisi kiireettömässä hoidossa asioida muualla, kuin valitulla hoitopaikallaan. Näin ollen, mikäli myrskyläläinen henkilö valitsee hoitopaikakseen esimerkiksi tulevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sairaalan Orimattilasta, hän ei enää 1.1.2023 alkaen saisi kiireetöntä hoitoa Myrskylän terveysasemalta, josta tulee osa Itä-Uudenmaan alueen palveluverkkoa. Akuuttia hoitoa Myrskylän terveysasemalta saisi hakea.

Niin ikään, mikäli asiakasmäärät omalla Myrskylän terveysasemalla putoaisivat valinnanvapaudella Päijät-Hämeessä asioivien myötä, joutunee Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tarkastelemaan oman asemamme toimintaedellytyksiä, mikäli palveluiden ylläpitäminen väheneville asiakkaille käy kalliiksi.

Lisätietoja:
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Palvelujen järjestäminen -jaosto
Ilona Koskenniemi, puh. 040 710 9119, ilona.koskenniemi@askola.fi