Toimihenkilöksi ja jäseneksi yhdistykseen, joka edistää Kirkkojärven ekologisen tilan paranemista ja ympäristökasvatusta?

Toimihenkilöksi ja jäseneksi yhdistykseen, joka edistää Kirkkojärven ekologisen tilan paranemista ja ympäristökasvatusta?

Myrskylän kunnan Arkiturvallisessa Kuntastrategiassa kuntalaiset ovat valinneet yhdeksi kunnan kehittämisen neljästä painopisteistä Arkiliikkumisen. Painopisteen perusajatus on muun muassa tehostaa ja parantaa kunnan maa- ja vesialueiden virkistyskäyttöä. Luontoyhteyden terveyshyödyt lisäävät kehon ja mielen vireyttä sekä näin itsestä huolehtimisen kyvykkyyttä – arjen turvallisuutta.

Myrskylän Kirkkojärvi on yksi keskeisimmistä ja näkyvimmistä luontokohteista kunnassa. Kunnassa on ollut luontevaa lähteä liikkeelle sen vesistön tilan parantamistoimilla. Kirkkojärven ekologinen tila on tällä hetkellä välttävä (Hertta-ympäristötietojärjestelmä 2022). Järveen kohdistuu sen valuma-alueelta ravinnekuormitusta (typpeä ja fosforia), joka ilmenee perustuottajien eli vesikasvien ja levien runsaana kasvuna. Kuormitus voi ilman hoitotoimia johtaa pahimmillaan myrkyllisiin sinileväkukintoihin, happikatoon ja kalakuolemiin järvellä.

Kirkkojärvihankkeen ensivaiheessa toteutettiin syksyllä 2020 yhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa kuntalais- ja sidosryhmäkysely järven tilasta ja tärkeydestä. Vastauksista ilmenee, että Kirkkojärvellä on suuri merkitys vastaajille ja Myrskylän kunnan imagolle.

Vastausten pohjalta kunta on toteuttanut mm. Kirkkojärven rantojen ja rantapolun kunnostamista vuoden 2021 aikana sekä vuoden 2022 aikana suunnitellut toteutettavaksi patoalueen sekä laskujoen kunnostamista. Lisäksi järven tilan tietoisuutta lisätäkseen kunta pystytti kesällä 2021 rantareitin varteen infotaulut, joissa kerrotaan järvestä yleisesti, sen historiasta, ekologisesta tilasta ja siihen vaikuttamisesta omilla teoilla. Lisäksi esitellään vesistön eläimistöä ja kasvillisuutta. Taulujen toteutus liitetään osin Kirkonkylän koulun ympäristökasvatustyötä. Lisäksi on toteutettu kuntalaisille yleisötilaisuus järvestä toukokuussa 2022.

Seuraavassa vaiheessa pyritään perustamaan Kirkkojärven hoitoyhdistys tietoisuuden edelleen parantamiseksi ja käytännön toimien toteuttajaksi. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n toukokuussa pitämässä yleisötilaisuudessa ilmeni lähialueen vahva tahtotila järven tilan parantamiseksi. Suunnitteilla oleva yhdistys on yksi esimerkki kunnan Arkiturvallinen kunta strategiasta ja se jalkauttaa sen toteuttamalla:

  • Yhteisöllisyyttä ja arkiliikkuvuutta; järven tilan paraneminen mahdollistaa lähiympäristön hyödyntämistä retkeilyyn ja vapaa-ajan kalastukseen
  • Kumppanuutta ja elinvoimaa lähialueella. Yhdistys on sidosryhmien rajapinta, joka suunnittelee ja toteuttaa lähiympäristön hoitotoimia

Suomen vesienhoidon kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa hyvä pintavesien ekologinen tila vuoteen 2027 mennessä. Kirkkojärven heikkenemisen pysäyttäminen on ensimmäinen tavoite, jota saavuttamiseksi on käytettävissä luonnonmukaisia toimenpiteitä, joita tehdään sekä valuma-alueella vesiensuojelurakentein (kosteikot, monitasouomat ja laskeutusaltaat) että järvellä niitoin ja hoitokalastuksin.  Pieniä järvellä ja valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä on mahdollista tehdä talkootyönä.

Järven tilaa tulee seurata aktiivisesti ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Perusseurantaan ei tarvita aina kalliita menetelmiä! Näkösyvyyttä, veteen liuennutta happea, levien määrää ja kalaston rakennetta on helppo seurata kansalaishavainnoin, ranta- ja vesikasvivyöhykkeiden kuvaamista voidaan tehdä dronella. Havaintojen ja kunnostustoimenpiteiden jakamista varten on käytettävissä edellä mainittujen kanavien lisäksi valtionhallinnon tarjoamia palveluja Järvi-meriwiki ja  Vesistökunnostajan karttapalvelu.

Aktiivinen tiedotustyö on myös ympäristökasvatusta, jolla vaikutetaan yhteisön asenteisiin ja tietoisuuteen, miten vesistöt toimivat on perusta, jonka pohjalta hoitotoimia voidaan suunnitella ja toteuttaa.  Tiedottamiseen sopivia kanavia ovat FB:n ja Instagramin lisäksi blogialustat. Eli yhdistystoiminta sopii myös sisällöntuottamisesta kiinnostuneille.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry antaa neuvontaa yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ja mukaan perustamaan aktiivista ja aikaansaavaa yhdistystä Myrskylän koululle 3.11.2022 klo 18 alkaen!

Tilaisuudessa kahvitarjoilu