Yhdistykset

Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa avustuksia aktiivisesti Myrskylässä toimiville yhdistyksille ja ryhmille.

Avustukset ovat haettavissa 1. – 28.3.2024. Hae avustusta tästä. Hakuaika päättyy torstaina 28.3.2024 klo 16.

Avustustoiminnan yleiset periaatteet:

Avustusten saajat täydentävät kunnan omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Myrskylä. Avustusta voidaan myöntää toiminnalle, joka sijoittuu Myrskylän kunnan alueelle. Avustusta voi myös saada toiminta, joka edistää Myrskylän vetovoimaisuutta tai tuo kuntaan matkailijoita.

Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

Avustusta voivat hakea seuraavat tahot:

 • liikuntajärjestöt ja muut liikuntapuolen toimijat
 • nuorisojärjestöt ja muut nuorisopuolen toimijat
 • kulttuurijärjestöt ja muut kulttuuripuolen toimijat
 • muut toimijat, kyläyhdistykset, rekisteröimättömät järjestöt, mahdolliset yksityiset toimijat.

Yleiset avustustoiminnan tavoitteet:

Avustuksia suunnataan toimintaan, joka

 • edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
 • kehittää kuntalaisten omaa elinpiiriä
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä, kuntalaisaktiivisuutta, positiivisuutta sekä turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä. 

Avustustoiminnalla tuetaan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa.

Avustusten hakeminen:

Avustukset ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran vuodessa ja hakuaika on maaliskuun aikana.

Avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella. Kuulutus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Avustusta hakevan on toimitettava seuraavat tiedot:

 • toiminta/tapahtumasuunnitelma
 • talousarvio/rahoitussuunnitelma
 • selkeät perustelut avustuksen tarpeesta ja käytöstä
 • osoite- ja tilitiedot
 • yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus

Hakemusten tulee olla palautuspisteessä määräaikaan mennessä.

Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen voi lisäksi antaa määräajan, mihin mennessä puutteelliset hakemukset on täydennettävä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä niitä voi täydentää.

Päätöksenteko ja myöntämisperiaatteet:

Hakuajan päätyttyä avustuksen myöntävä toimielin laatii hakijoista luettelon tai yhdistelmän, jossa kaikki hakemukset ovat kirjattuna yhteismitallisesti. Sen jälkeen hakemukset käsitellään myöntävän toimielimen kokouksessa.

Avustusten myöntämisestä päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille, jotka on merkitty yhdistysrekisteriin ja jotka ovat toimineet vähintään yhden vuoden ennen avustuksen hakua.

Avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.

Toiminta-avustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät. Menoina ei hyväksytä varain-, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja, ilmoitushankintakuluja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä ja muita rahoituskuluja, perintäkuluja, kokouspalkkioita, alkoholitarjoilukuluja, päivärahoja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle sekä poistoja.

Avustuksia myönnetään seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Määrälliset kriteerit
 • Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden kuntalaisten määrä
 • Toiminnan avustuksen tarve, avustuksen osuus tuloista
 • Tapahtumien määrä vuositasolla
 1. Laadulliset kriteerit
 • Vastaavuus kunnan strategiseen tavoitteeseen
 • Toiminta täydentää kunnan palveluita
 • Toiminta tukee asetettuja tavoitteita
 • Toiminta tarkoitettu ryhmille, joiden hyvinvointia pyritään erityisesti tukemaan
 • Toiminnasta ja tavoitteista on selkeät suunnitelmat
 • Toimintaa kehitetään jatkuvasti

Päätöksestä tiedottaminen:

Avustuksen myöntäneen viranomaisen on tiedotettava päätöksestä riittävän laajasti. Kaikille hakijoille on toimitettava tieto päätöksestä ja sen perusteluista.

Avustusten maksatus:

Avustukset ja apurahat voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Toiminta-avustukset maksetaan, kun avustuksen myöntänyt viranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Maksatus voidaan suorittaa vasta, kun pyydetyt asiakirjat on toimitettu ja tarkastettu. Kohdeavustukset maksetaan maksettuihin tositteisiin perustuvaa tilitystä vastaan.