Förvaltning

Bindningsregister

Kommunallagens förordningar gällande redogörelse för bindningar

Enligt Kommunallagens (410/2015) 84. § skall vissa kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare redogöra för sina bindningar till revisionsnämnden som lämnar redogörelsen till fullmäktiges kännedom. Redogörelsen publiceras i allmänt datanät.

Bindningsregister