NTM-centralen i Nyland, kungörelse

NTM-centralen i Nyland, kungörelse

Ärende: NTM-centralen i Nyland har den 6.5.2020 gett en motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen i enlighet med 23 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). Den motiverade slutsatsen till Peab Industri Oy gäller utvidgningen av grus- och bergtäkten och fördjupningen av bergtäkten i Malmgård i Lovisa.  Kungörelsen och den motiverade slutsatsen till påseende: NTM-centralen i […]

Läs mer

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia