UTVECKLINGEN AV KYRKTRÄSKETS OMRÅDE I MÖRSKOM FORTSÄTTER – NYA PLANER UPPGJORDA PÅ BASEN AV ENKÄTEN

UTVECKLINGEN AV KYRKTRÄSKETS OMRÅDE I MÖRSKOM FORTSÄTTER – NYA PLANER UPPGJORDA PÅ BASEN AV ENKÄTEN

I september 2020 svarade kommuninvånarna på en enkät gällande Kyrkträsket, träskets betydelse, vattenkvalitet, träskets tillstånd och förändringar i faunan, önskemål och framtidsutsikter samt viljan att delta i förbättringen av träskets tillstånd.

Av de 125 som svarade fick man viktig information om hur kommuninvånarna ser Kyrkträsket och vilka åtgärder de önskar. Kyrkträsket har stor betydelse för dem som svarat och för Mörskom kommuns image. Man önskar att träsket kunde användas för rekreation och för rekreationsmöjligheterna är man också själv redo att satsa på. De som svarat vill ha mera information om Kyrkträsket, dess tillstånd och egna möjligheter att inverka.

På basen av svaren startar kommunen två mindre projekt för år 2021.

Längs strandrutten ställer man upp infotavlor där man på allmän nivå berättar om träsket och dess historia, informerar om träskets ekologiska tillstånd och om de egna åtgärdernas inverkan på tillståndet. Tavlorna presenterar också områdets flora och fauna. Tavlornas förverkligande ansluts delvis till miljöundervisningen i Kyrkobyns skola.

För kommunborna anordnas ett informationstillfälle under nästa år. Vid tillfället berättar man bl.a. om faktorer som inverkar påKyrkträskets vattenkvalitet och om akuta åtgärder, samt åtgärder i framtiden, för att förbättra träskets tillstånd. 

Kyrkträsket i Mörskom är ett av de mest centrala och mest synliga naturobjektet i kommunen. Förbättrande av Kyrkträskets tillstånd är för kommunen en viktig målsättning på lång sikt. Till förbättringar av funktioner på Kyrkträskets område hör iståndsättningsprojektet av dammområdet och strandstigen för att öka rekreationsbruket. Till projektet hör också grundförbättringar av kommunens övriga natur- och gångstigar samt planeringen av nya rutter.

Vardagsmotionen är ett av tyngdpunktsområdena vid utvecklingen av den vardagstrygga kommunstrategin i Mörskom kommun. Målsättningen är att effektivera kommunens jord- och vattenområdens samt de allmänna motionsplatsernas rekreationsbruk. Kommunen vill erbjuda sina invånare bättre metoder att främja både kroppslig och mental hälsa i en mångsidig motionsmiljö. Vardagens välfärd och hälsofrämjan som naturens närhet ger ökar tryggheten. Att sköta sin hälsa minskar också på förtida stöd från social- och hälsotjänsterna.

Enkäten förverkligades 21.9.-30.9.2020 i samarbete med Östra Nylands och Borgå-åns vatten- och luftskyddsföreningen r.f.

 

Tilläggsinformation:
Kommundirektören
Sam Vuorinen
sam.vuorinen@myrskyla.fi
044 760 9116