Enkät gällande Kyrkträsket, dess användning och hur bra invånare i Mörskom, sommargäster och träskets användare känner till det

Enkät gällande Kyrkträsket, dess användning och hur bra invånare i Mörskom, sommargäster och träskets användare känner till det

Svara på enkäten 21.-30.9.2020

https://webropol.com/s/kyselykirkkojarvesta2020

I biblioteket i Mörskom adr. Ämbetsvägen 5 finns karta över Kyrkträsket. Du har möjlighet att berätta din favoritplats och märka platsen på kartan.

Enkätens bakgrund

I den nyligen uppdaterade vardagstrygga kommunstrategin i Mörskom lyfte kommuninvånarna fram Vardagsmotionen som en av fyra tyngdpunktsområden vid kommunens utveckling. Grundidén för det här tyngdpunktsområdet stöder sig på effektiveringen av rekreationsbruket av kommunens jord- och vattenområden genom att underhålla naturobjekt och -rutter samt genom att förbättra deras brukskomfort och öka det gemensamma ansvaret samt kunskapen om miljön. Dessutom är målsättningen att rutterna och objekten samt motionsplatserna skulle vara i aktiv användning, vara mångsidiga, väl underhållna och marknadsförda. Med åtgärderna strävar man till att öka hälsonyttan som motion i naturen ger samt kommuninvånarnas aktivitet med avseende på den egna välfärden.

Kyrkträsket i Mörskom är ett av de mest centrala och mest synliga naturobjektet i kommunen. Enkäten som skall förverkligas utgör en del av kommunstrategins förverkligande och siktar på att utvidga kännedomen om Kyrkträsket i Mörskom och dess närområden. Dessutom håller man på i kommunen att som ett separat, till samma helhet ansluten, åtgärd att iståndsätta Kyrkträskets dammområde och strandstig för att öka rekreationsbruket.

Enkäten förverkligas som ett samarbete mellan Mörskom kommun och Borgå-åns vatten- och luftskyddsförening. Med hjälp av enkäten kartläggs Kyrkträskets betydelse för kommuninvånarna och med hjälp av den kan man också finna verktyg för att förbättra träskets skick och uppnå ett större rekreationsvärde för det.

Avsikten med enkäten

Avsikten med enkäten är att utreda:

  • Vad kommuninvånarna tänker om Kyrkträsket i Mörskom och dess vattenkvalitet
  • Träskets användning och hur bra invånarna känner till det
  • Kommuninvånarnas tankar, önskemål och framtidsutsikter gällande träsket
  • Om invånarna är villiga att själv göra något för träskets bästa

Enkäten förverkligas både som finsk- och svenskspråkig. Enkäten är indelad i fem olika avsnitt som behandlar olika teman enligt svararens förhållande till observerade förändringar i vattendraget samt till förväntning i framtiden gällande Kyrkträsket. Du har också möjlighet att berätta din favoritplats vid träsket och grunderna för ditt val genom att märka platsen på kartan som finns i biblioteket. Svarstiden är individuell men uppskattas vara maximalt 30 minuter. Svararen kan inte identifieras på basen av givna svar.

Enkäten och sammanfattningen av svaren förverkligas i september-oktober 2020. Svaren används vid utvecklingsarbetet enligt strategin och de leder med tiden till praktiska åtgärder.

Information om Kyrkträsket

Kyrkträsket är en av de största sjöarna i Mörskom och är centralt belägen öster om kommuncentra. Kyrkträskets areal är 158 hektar. Träskets strandremsa är ca 8,5 km. Träskets djup varierar från 2,4 till 4,8 meter. Träskets ekologiska tillstånd är för närvarande näst sämst på skalan 1 – 5, d.v.s. försvarligt. Träskets ekologiska tillstånd försämras speciellt av den kraftiga näringsämnesbelastningen och av den föranledda eutrofieringen av vattnet och organismerna. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten borde samtliga ytvatten vara åtminstone i gott ekologiskt skick till utgången av år 2027 varmed åtgärder för Kyrkträskets del krävs.

Kyrkträsket får sitt vatten från ett omfattande, 49 km2 tillrinningsområde. På området finns rikligt med bebyggelse, skog och odlingsmarker. Alla dessa inverkar å sin sida på träskets ekologiska tillstånd.

Det riktas en stark, extern näringsbelastning på Kyrkträsket från ett omfattande tillrinningsområde. Därmed är minskningen av näringsämnesbelastningen den centralaste faktorn för att förbättra träskets skick. På det kan man inverka genom planering av markanvändningen på tillrinningsområdet, odlingstekniska åtgärder, med skyddszoner och planering av våtmarker längs vattendragen. Träskets interna belastning kan minskas genom att minska fiskbeståndets struktur genom underhållsfiske. Också syresättning under vattnets sektionsbildningsperioder kan å sin sida minska näringsämnens upplösning i vattnet för att användas av alger och växter.